VI. Budapesti Fotósviadal

 

SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


VI. budapesti Fotósviadal

– Olympus & Fotósviadal bemutatja: VI. budapesti Fotósviadal belépőjegy nyereményjáték  2022. május 14. (Budapest)

Az OM-Digital Solutions Gmbh magyarországi képviselete (székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1. a továbbiakban: Szervező) valamint az Axico-Digital Kft., mint Digifotoshop.hu (székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 67, továbbiakban támogató) nyereménysorsolást szervez (továbbiakban: Sorsolás) a Pannon Fényképészkör Egyesülettel (székelye:1077 Budapest, Wesselényi utca 13 4/2, továbbiakban: Esemény Szervező).

A Sorsolás keretében azon résztvevők között, akik megfelelnek a jelen szabályzat és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) 1. és 2. pontjában foglalt együttes feltételeknek, kisorsolásra kerül 2-2 belépőjegy (összesen 8 db) az V. budapesti Fotósviadalra.

 

1. A nyereménysorsolásban történő részvétel feltételei

A nyereménysorsolásban kizárólag az vehet részt, aki együttes feltételeknek megfelel:

  1. a nyereménysorsolás időpontjában 16. évét betöltött természetes személy
  2. eleget tesz a posztban szereplő feltételeknek: lájkolja a bejegyzést és megjelöli kommentben egy ismerősét, akivel szívesen részt venne a Fotósviadalon
  3. Amennyiben az instagram-on játszik: követi az olympus_hu vagy a digifotoshop Instagram oldalát. Ha a facebook oldalon vesz részt a játékban akkor: követi az @olympusmintabolt vagy a @digifotoshop facebook oldalát.

 

2. A Sorsoláshoz szükséges regisztráció időtartama, a játék mechanizmusa

A sorsolásban a 2022. május.03 – 2022 május 09 10:00- óráig posztolók vehetnek részt. Ezen időszak utáni időpontban történt posztok nem vesznek részt a sorsolásban.

A szervező a Játék lezárultát követően a Sorsolás feltételeinek megfelelő Játékosok beazonosításhoz szükséges adatairól listát készít elő a Sorsolás lebonyolításához.

 

3. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

Akik a játék ideje alatt a feltételeket teljesítik, kizárólag saját, valós adataikkal jogosultak részt venni a Sorsoláson.

A Játék során ugyanazon résztvevő – függetlenül attól, hogy hányszor posztolt, csak egy alkalommal vehet részt a sorsolásban.

A Szabályzat feltételeit nem teljesítő Játékos, illetve azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni, a sorsolásból kizárásra kerül, és így nem válhat a nyeremény átvételére jogosulttá, egyúttal megadott adatai reklámcélú megkeresésre nem kerülnek felhasználásra.

A résztvevők elfogadják, hogy a részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével

a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

 

4. Sorsolás

A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik az Olympus Mintaboltban (1074 Budapest, Dohány u. 67.), amelyről jegyzőkönyv készül.

A nyeremények kisorsolása: 2022.05.09. 16:00

 

5. Nyeremény

A részvételi feltételeket teljesítő Résztvevők között kisorsolásra kerül közösségi média felületenként 2x2 db belépőjegy az VI. budapesti Fotósviadalra.

A Szervező a sorsolást követően egyezteti a nyertessel, hogy a jogszabályi előírások szerinti határidőn belül hol és milyen módon kapja meg a nyereményt.

6. Tartalék nyertes(ek)

A Szervező 2 fő tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes helyébe lépni.

A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg jelen

Szabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a sorsolásból ki kell zárni, vagy a Szervező által megadott értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik a nyereményéért.

 

7. A megnyert nyeremény készpénzre nem váltható át.

 

8. Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok

A Szervező a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül Instagram/Facebook direkt üzenetben és Instagram/Facebbok posztban értesíti a nyertest, amiben a nyeremény postázásához szükséges adatok egyeztetésre kerülnek. A kisorsolt nyereményt a nyeremény felajánlója (Pannon Fényképészkör Egyesület székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utcav 13 4/2,) a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át.

A nyereményhez tartozó járulékfizetési kötelezettséget, és a nyeremény kiszállításának költségét a nyeremény szervezője az Axico-Digital Kft. viseli. 

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező a Felajánló és a lebonyolításban részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.

A nyeremény a kisorsolást követő 5 napon belül kerül átadásra, amennyiben e határidőben a nyertes nyereményét nem venné át, úgy a sorsolás szerinti első tartaléknyertes lép a helyébe.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 5 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével és/vagy gyámjával/gondnokával együtt jogosult.

 

9. A Játékkal kapcsolatos információk

9.1. A Játékról információk a www.olympusmintabolt.hu/jatekszabalyzat és http://www.digifotoshop.hu/v-budapesti-fotosviadal oldalon találhatók.

9.2. A Játékból ki vannak zárva az Olympus és a Pannon fényképészkör Egyesület szervező tagjai és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

9.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

 

10. A személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

10.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) az említett dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Axico- Digital  Kft. (Olympus Mintabolt) az adatkezelési időtartam alatt kezelje.

 

10.2. A sorolásban történő részvétel érdekében a Játékos kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – az Axico- Digital Kft. (Olympus Mintabolt) nyilvánosságra hozza.

 

10.3. További adatkezelési szabályok

a.) Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes.

Az adatkezelés célja: a Játék megszervezése és lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztráció során adott önkéntes és tájékozott hozzájárulás.

Kezelt adatok: a Játékosok Instagram felhasználói neve, valamint a nyertes neve és lakcíme.

d.) Az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.

e.) Az adatkezelés/tárolás időtartama

Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama max. 3 (három) hónap.

f.) Tájékoztatás az érintett jogairól az adatkezelés körében

g.) A Játékos jogosult bármikor visszavonni az Olympus HU, Olympus Mintabolt és a Digifotoshop Instagram /Facebook oldalának követését, az Instagram oldal működésének megfelelően, amelyre vonatkozóan szabályokat itt talál: https://help.instagram.com/, www.facebook.com

h.) Tájékoztatás az érintett panasztételi jogáról

Ön az adatkezelésre vonatkozó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

i.) Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon és nem szerződéses kötelezettségen, hanem az Ön által adott önkéntes és tájékozott hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az adatszolgáltatás szerződés kötésének nem előfeltétele.

 

Tájékoztatás az érintett jogairól

Az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szerint kérelmezheti tőlünk az általunk kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének, korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

 

Budapest, 2022.05.03

 


Hozzászólások

Új hozzászólás
Mentés
 
Még több hozzászólás
 
Igen Nem