Nyereményjáték

Köszönjük, hogy meglátogattad a digifotoshop.hu webáruházat!

Nyereményjáték szabályzat:

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT, HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 1. A Játék szervezője

A „Facebook NYEREMÉNYJÁTÉK” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője az Axico Kft. (székhely: 1139-Budapest, Frangepán u. 11.; Adószám: 11103798-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-669778 („Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

 1. Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel feltételei

2.1 A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

2.2 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal („Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.9 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatta https://www.facebook.com/digifotoshop domain (a továbbiakban: „Facebook”) „Digifotoshop” elnevezésű hivatalos Facebook rajongói oldalt követi, a „Digifotoshop” elnevezésű hivatalos Facebook rajongói oldalán („Rajongói oldal”) az üzenőfali játékban („Üzenőfali játék”) feltett kérdésre választ, kommentet ad („Tartalom”) és ezzel Szervező rendelkezésére bocsátja a Facebook oldalon megadott következő adatait: teljes név, Facebook, e-mail cím, és

 • elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak a jelen Játékszabályzat 8. pontjában írtak szerinti kezeléséhez, valamint
 • hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játékos teljes nevét, Facebook azonosítóját a Szervező „Digifotoshop” elnevezésű hivatalos Facebook rajongói oldalán nyilvánosságra hozza. (a továbbiakban együtt: „Pályázat”)

2.3 Egy Játékos egy részjátékban (egy posztban) csak egyszer pályázhat, de a játék teles időtartama alatt akár minden részjátékban.

2.4. A Játékosok a Pályázat beküldésekor a Facebook és az e-mail cím alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.8 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.9 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.10 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

 1. A játék időtartama

A Játék 2015. december 10. napjától visszavonásig tart (heti több alkalommal), de nem meghatározott időpontokban.

 1. A játék menete

A Játékban részt vesz a 2. pontban leírtak figyelembe vételével mindenki, aki a részjátékokban (posztokban) , like-olja, illetve kommenteli a „Digifotoshop” elnevezésű hivatalos Facebook Rajongói oldalon a (postokban meghatározott ideig) a Részjátékra vonatkozó posztot.

4.1 A Játékos feladata, hogy a Rajongói oldal Üzenő falán feltett kérdés alá a Játék időtartama alatt 1 (egy) db választ, kommentet adjon, illetve a bejegyzést like-olja.

4.1.1. Lebonyolító a beküldést követően szűri és törli azokat a tartalmakat, amelyek:

 • bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
 • káromkodást tartalmaznak;
 • megbotránkoztató tartalmúak;
 • obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
 • pornográf vagy szexuális tartalmúak;
 • bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
 • a Játékosra nézve sértő jellegűek;
 • harmadik személyekre nézve sértőek;
 • harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
 • versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
 • más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
 • reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
 • más honlapra irányítanak;
 • más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
 • rossz minőségűek.
 1. Nyeremények, nyertesek értesítése, nyeremények átadás

5.1 A részjátékokban (posztokban) meghatározott tárgynyeremény, vásárlási utalvány, ajándékcsomag kerül kisorsolásra, egy alkalommal, melyet a sorsolást követő 35 naptári napon belül át kell vennie a nyertesnek üzletünkben: 1074, Budapest, Dohány u. 67..

5.2 A Játék győztesei:

 1. A nyeremények győztese/győztesei Szervező által a bejegyzés lájkolói és kommentelői közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra.

5.3 A Szervező tartaléknyertest nem sorsol.

5.4 A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt legfeljebb 1 db nyereményre lehet jogosult.

5.5 Lebonyolító a nyertes Játékosokat legkésőbb Játék végét követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti két úton:

 • a Szervező a nyertes Facebook azonosítóját közzéteszi a Rajongói oldal üzenő falán és részletes útmutatót ad a kapcsolatfelvételhez,
 • a Szervező privát üzenetet küld a Facebook weboldalon a nyertesnek és részletes útmutatót ad a kapcsolatfelvételhez.

5.6 A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni azon az e-mail címen, amelyet a Szervező megadott, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza vagy Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül. A Szervező tartaléknyertest nem jelöl ki.

5.7 A Szervező a Nyereményt és a nyerteseket a https://www.facebook.com/digifotoshop Facebook rajongói oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

5.8 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Információ a játékról

6.1 A Játékról részletes információk a https://www.facebook.com/digifotoshop oldalon érhetők el.

6.2 A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal kapcsolatban a digifoto@axico.hu e‐mail címre írhatnak.

 1. Adatvédelem, személyhez fűzőző jogok

8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

8.1.2 nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervező és a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Facebook Rajongói oldalon feltüntesse);

8.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője az Axico Kft., mint adatkezelő.

Az adatok feldolgozását az Axico Kft. végzi, mint adatfeldolgozó.

8.2 A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi e-mail címen: digifoto@axico.hu. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 1. Vegyes rendelkezések

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


Hozzászólások

Új hozzászólás
Mentés
 
Még több hozzászólás
 
Igen Nem